معرفی

مشخصات فردی

فرشید عبدی

نام - نام خانوادگی : فرشید   عبدی

پست الکترونیکی : farshidabdi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع- تحلیل سیستم ها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تولید و عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

رییس دانشکده مهندسی صنایع - 5 سال

رییس دانشکده مدیریت - 5 ماه

مدیر گروه مهندسی صنایع - دوسال

کارشناس آموزش/ پژوهش- 10 سال

عضوشورای پژوهشی واحد تهران جنوب - 2 سال

رییس گروه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری - 1 سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران

عضو انجمن مشاورین مدیریت ایران

عضو انجمن بین النللی سیستم های دینامیکی

عضو انجمن تحقیق در عملیات ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

سیستم های ارتباط با مشتری و داده کاوینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت سیستم و بهره وری

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-1101

فرشید عبدی
فرشید عبدی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    استادیار
^